SAMI O SOBIE - S£ÓW KONKRETNYCH KILKA...

Jeste¶my du¿ym, miêdzynarodowym przedsiêbiorstwem, zajmuj±cym siê kompleksowym po¶redniczeniem us³ug finansowych - i to przede wszystkim dla bardzo wymagaj±cych, indywidualnych klientów. Staramy siê przy tym skutecznie wnosiæ na nasz rodzimy rynek najwy¿sz± jako¶æ obs³ugi i sprawdzone, europejskie standardy pracy. Doradcy Finansowi firmy s± zatem starannie oraz wszechstronnie wyszkolonymi, uznanymi profesjonalistami, potrafi±cymi zaproponowaæ optymalne rozwi±zania i produkty finansowe, w zale¿no¶ci od mo¿liwo¶ci i oczekiwañ poszczególnych osób.

Wa¿n± zalet± przedsiêbiorstwa jest te¿ fakt, i¿ nie reprezentuje ono tylko jednego podmiotu, np. jakiego¶ okre¶lonego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, lecz jest ca³kowicie niezale¿nym po¶rednikiem rynkowym. Oznacza to w praktyce wyj±tkowo szeroki wachlarz ofertowy i du¿o wiêkszy obiektywizm, ni¿ w¶ród wy³±cznych przedstawicieli konkretnych firm. A to w³a¶nie coraz bardziej ceni sobie ca³a wspó³czesna Europa. Monitorujemy wiêc dynamicznie zmieniaj±cy siê polski rynek oraz nieustannie aktualizujemy i modyfikujemy nasz± paletê produktow± - po to, aby klienci byli rzeczywi¶cie w ka¿dym czasie zadowoleni z naszych us³ug.

Informujemy te¿ na bie¿±co o istotnych zmianach bran¿owych i w miarê mo¿liwo¶ci przeprowadzamy je z korzy¶ci± dla wszystkich zainteresowanych tym osób. D³ugofalow± opiekê w tym zakresie gwarantuje im specjalnie do tego powo³any, unikatowy Serwis Gwarancyjny, nale¿±cy w Polsce jeszcze do rzadko¶ci. Dostrzegaj±c liczne wady wielu czêsto przestarza³ych rozwi±zañ, aktywnie tworzymy nowe, autorskie programy finansowe, które z powodzeniem znajduj± dla siebie olbrzymi popyt w ca³ym kraju. Dzia³amy obecnie w kilkudziesiêciu miastach, dysponujemy potencja³em kilkuset kompetentnych wspó³pracowników, którzy pozyskali - i nie zawiedli - zaufanie ok. 130.000 zadowolonych klientów. Jeste¶my cz³onkiem za³o¿ycielem Polskiej Izby Po¶redników Ubezpieczeniowych i Finansowych, a tak¿e - pamiêtaj±c o milionach dzieci potrzebuj±cych pomocy u nas i na ca³ym ¶wiecie - wspieramy aktywnie regularnymi dotacjami Polski Komitet Narodowy UNICEF. Interesuj±ce pomys³y, zwalczanie zbêdnego ryzyka, nowatorstwo, postêp i pozytywne my¶lenie - oto nasze charakterystyczne cechy !

POLSKI INSTYTUT FINANSOWY - firma inna, ni¿ wszystkie...

Panel Doradcy Finansowego
Obszar dzia³ania
Kontakt

Centrala:
Polski Instytut Finansowy Sp. z o. o.
ul. Kiliñskiego 33
63-000 ¦roda Wielkopolska
Tel.: + 48 61 / 285 86 00
Fax: + 48 61 / 285 88 50
E-mail: centrala@pif.eu.com